İşte Güven OSGB

Risk Değerlendirmesi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel risk değerlendirmesi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre ise işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 

Sağlık Personeli

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinde sağlık personeli hizmeti vermekteyiz.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından gerekli niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak sağlık personeli olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.

Sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.

Sağlık personeli, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için işyerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

 

 

 

 

Acil Durum Planı

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel acil durum yönetimi ve acil durum planı hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. maddesine göre işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermekteyiz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra çalışan gruplarına (iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, risk değerlendirmesi ekip üyeleri, acil durum ekipleri, çalışan temsilcileri vb.) veya yapılan işin niteliklerine özel eğitimler de gerçekleştirmekteyiz.

 

 

 

 

Patlamadan Korunma Dokümanı

 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel patlamadan korunma dokümanı hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel riskleri de değerlendirir.