İşte Güven OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmetleri

  • İş güvenliği uzmanlığı
  • İşyeri hekimliği
  • Sağlık personeli

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığımız ortak sağlık güvenlik birimi yetkisi ile işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına uygun olarak iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve sağlık personeli hizmetleri vermekteyiz.

İşyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü tarihleri:

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri → 01.07.2016

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri → 01.01.2014

Diğer işyerleri → 01.01.2013

 

Risk değerlendirmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre ise işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel risk değerlendirmesi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

 

Acil durum planı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. maddesine göre işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

10.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel acil durum yönetimi ve acil durum planı hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

 

Patlamadan korunma dokümanı

İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel riskleri de değerlendirir.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel patlamadan korunma dokümanı hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

 

Periyodik Kontroller

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaktayız.

  • Basınçlı kap ve tesisatlar (kompresörler, kazanlar vb.)
  • Kaldırma ve iletme ekipmanları (vinçler, asansörler, forkliftler vb.)
  • Tesisatlar (Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı vb.)

 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

15.05.2013 tarih ve 28648sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerinin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermekteyiz.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra çalışan gruplarına (iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, risk değerlendirmesi ekip üyeleri, acil durum ekipleri, çalışan temsilcileri vb.) veya yapılan işin niteliklerine özel eğitimler de gerçekleştirmekteyiz.